Implementácia medzinárodných noriem

Príprava k certifikácii systému manažérstva informačnej bezpečnosti podľa normy ISO 27001

Príprava k certifikácii systému manažérstva proti korupcii podľa normy ISO 37001 (Anti-bribery management systems ABMS)

Implementácia požiadaviek nariadenia EP a Rady č. 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a ovoľnom pohybe takýchto údajov – GDPR

Dohľad nad spracovaním osobných údajov
Poradenstvo pri implementácií požiadaviek zákona 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľa

Máte záujem o moje služby?

V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať telefonicky alebo emailom

Ladislav Šnapko

info@lsop.sk
+421 903 220 992